یکی از دیدنی های مالزی با توجه به تنوع فرهنگی که دارد معابد هندوها و چینی هاست. مشخصه های بارز این معابد خداهای سنگی بزرگی است که حجم و هیمنه مجسمه بزرگی معبد را نشان می دهد. معبد هندوها خدایی طلایی رنگ دارد. خدایانی با چهره های انسان و بدنهایی حیوانی. شستن و غسل های تطهیر و سجده های عجیب و نیز پیشکش کردن های از گل و میوه تا پول و شمع و عود، در تمام این معابد وجود دارد. کوچک و بزرگ در مقابل این خدایان سنگی احترام می گذارند. این معابد پر از زوج های جوانی است که برای آغاز زندگی مشترک به آنجا رجوع کرده اند.یکی از معابد بزرگ ساخته شده بر روی کوه در مالزی معبدی چینی است.

معبد بهشت و جهنم مالزی