آژانس ایرما تراول
آدرس مالزی: سلانگور – خیابان امپنگ – منطقه داتو احمد رزالی – خیابان ماماندا7 – واحد 30-C
تلفن : 0060342563390 , 0060342667690
فکس: 0060342573390
ایمیل: irma.tour@yahoo.com